Test requirements

For all demonstrations techniques should be demonstrated from irimi and tenkan, or omote and ura when appropriate.

Gokyu (5th Kyu)

Tachiwaza (techniques from standing)
Irimi and tenkan principles 
Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Iriminage
Katatedori Shihonage
Katatedori Kokyunage
Aidori Kotegaeshi
Ryotedori Tenchinage
Kokyuho
 

Yonkyu (4th Kyu) - includes proficiency in all previous kyu requirements Ukemi

Bokken - Seigan, Shomen suburi
Suwariwaza (techniques from kneeling) Shomenuchi Ikkyo
Katadori Ikkyo, Nikkyo, Sankyo

Tachiwaza (techniques from standing)
Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Nikkyo
Yokomenuchi Shihonage
Aidori Iriminage - Two ways (omote and ura)
Katatedori Kokyunage- (one forward throw one backward throw)
Morotedori Ikkyo
Ushiro Tekubidori Sankyo
Ryotedori Kotegaeshi
 

Sankyu (3rd Kyu) – includes proficiency in all previous kyu requirements

Ukemi
Bokken
– Shomen, yokomen, yokemen, tsuki suburi
Suwariwaza (techniques from kneeling)
Shomenuchi Iriminage
Shomenuchi Kotegaeshi (tenkan with seated nikkyo pin)

Hamnihandachi
Katatedori Shihonage
Ushiro Tekubidori Kokyunage

Tachiwaza
Shomenuchi Ikkyo thru Yonkyo
Yokomenuchi Ikkyo (include entering style)
Ushiro Ryokatadori Ikkyo
Morotedori Kokyunage (two throwing forward, one backwards)
Tsuki Iriminage
Katatedori Kaitennage (uchi & soto)
Jiyuwaza with 2 uke
Randori - Walking
 

Nikyu (2nd Kyu) – includes proficiency in all previous kyu requirements

Ukemi
Bokken – Shomen suburi with partner

Suwariwaza
Shomenuchi Ikkyo -Yonkyo
Yokomenuchi Iriminage (2 ways, include entering)
Shomenuchi Kokyunage

Hamnihandachi
Katatedori Kaitennage (uchi & soto)
Ushiro Ryokatadori Kotegaeshi

Tachiwaza
Shomenuchi Iriminage, Kotegaeshi, Kaitennage
Ryotedori Shihonage
Katatedori Kotegaeshi
Morotedori Ikkyo
Ushiro Tekubidori Jujinage
Tsuki: 3 variations
Aidori Koshinage
Katatedori Koshinage
Jiyuwaza with three uke
Randori
 

Ikkyu (1st Kyu) – includes proficiency in all previous kyu requirements

Suwari waza
Shomenuchi Iriminage, Kotegeashi
Katamenuchi Ikkyo -Yonkyo
Yokomenuchi Ikkyo –Yonkyo

Hamni handachi
Ushiro Hijidori Kotegaeshi
Ushiro Ryokatadori Sankyo
Ushiro Tekubidori Shihonage
Ushiro Kubishime Kokyunage
Ushiro: 5 variations any Ushiro attack

Tachiwaza
5 variations: each attack including koshinage
Tsuki (including tsuki to face & Kaitennage)
Shomenuchi
Yokomen uchi
Morotedori
Ryotedori
Katamenuchi Iriminage
Tsuki Kaitennage
Morotedori Koshinage

Tanto Waza: attacks from tsuki, shomen, yokomen, slash, from behind.
Bokken with partner - shomen, yokomen, yokomen, tsuki suburi
Randori

 

Dan rank manual